با استفاده از این ابزار براحتی می توانید از آزاد بودن دامنه مورد نظر با خبر باشید .