لیست پروژه‌های انجام شده و در حال ساخت

حاج اوغلی

حاج اوغلی

 • آدرس : hajoghli.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 20 بهمن 1392
 • تاریخ پایان : 14 اسفند 1392
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
علم الاعلی

علم الاعلی

 • آدرس : Elmolala.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 05 دی 1392
 • تاریخ پایان : 25 دی 1392
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
کنگره ۶۰

کنگره ۶۰

 • آدرس : C60Parastar.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 06 آذر 1392
 • تاریخ پایان : 28 آذر 1392
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
یا فاطمه

یا فاطمه

 • آدرس : YaFateme.info
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 18 آبان 1392
 • تاریخ پایان : 01 آذر 1392
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : غیرفعال
شرکت پاپیتال ایرانیان

شرکت پاپیتال ایرانیان

 • آدرس : medik8.papitalco.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 14 مهر 1392
 • تاریخ پایان : 01 آبان 1392
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : غیرفعال
شرکت پاپیتال ایرانیان

شرکت پاپیتال ایرانیان

 • آدرس : Papitalco.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 05 تیر 1392
 • تاریخ پایان : 21 تیر 1392
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : غیرفعال
مرجع کتیا ایران

مرجع کتیا ایران

 • آدرس : Catia.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 17 خرداد 1392
 • تاریخ پایان : 17 خرداد 1392
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
حنجره‌

حنجره‌

 • آدرس : Hanjera.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 12 فروردین 1391
 • تاریخ پایان : 28 فروردین 1391
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
سافت باز

سافت باز

 • آدرس : SoftBaz.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 15 خرداد 1390
 • تاریخ پایان : 25 خرداد 1390
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال