شرکت تولید قارچ بیتا

شرکت تولید قارچ بیتا

 • آدرس : BitaMushroom.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 01 اردیبهشت 1395
 • تاریخ پایان : 06 اردیبهشت 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
شرکت مسافرتی آیدا پرواز آسمان

شرکت مسافرتی آیدا پرواز آسمان

 • آدرس : AidaAir.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 21 اسفند 1394
 • تاریخ پایان : 1 فروردین 1395
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : غیرفعال
شرکت آپکو (ایران خودرو)

شرکت آپکو (ایران خودرو)

 • آدرس : opco.co.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 21 مهر 1394
 • تاریخ پایان : 22 بهمن 1394
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
تورنشان

تورنشان

 • آدرس : TourNeshan.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 20 آبان 1394
 • تاریخ پایان : 29 آذر 1394
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
مدرسه صیادشیرازی

مدرسه صیادشیرازی

 • آدرس : SayadeShirazi.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 14 مهر 1394
 • تاریخ پایان : 25 مهر 1394
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
شرکت پردازش نوین

شرکت پردازش نوین

 • آدرس : pardazeshnovin.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 03 مرداد 1394
 • تاریخ پایان : 19 مرداد 1394
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
فروشگاه پرتو هنر

فروشگاه پرتو هنر

 • آدرس : PartoHonar.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 07 مرداد 1394
 • تاریخ پایان : 15 مرداد 1394
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
تابلو سازی تحریری

تابلو سازی تحریری

 • آدرس : tablosaztahriri.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 14 تیر 1394
 • تاریخ پایان : 20 تیر 1394
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال