لیست پروژه‌های انجام شده و در حال ساخت

تابلو سازی تحریری

تابلو سازی تحریری

 • آدرس : tablosaztahriri.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 14 تیر 1394
 • تاریخ پایان : 20 تیر 1394
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
کنگره ۶۰ بهشهر

کنگره ۶۰ بهشهر

 • آدرس : c60behshahr.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 14 تیر 1394
 • تاریخ پایان : 19 تیر 1394
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
شرکت همراه سایه

شرکت همراه سایه

 • آدرس : hamrahsayeh.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 31 خرداد 1394
 • تاریخ پایان : 10 تیر 1394
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
شرکت الموت

شرکت الموت

 • آدرس : Elmot.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 23 اردیبهشت 1394
 • تاریخ پایان : 28 اردیبهشت 1394
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
فروشگاه لوازم خانگی

فروشگاه لوازم خانگی

 • آدرس : HiWash.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 15 اردیبهشت 1394
 • تاریخ پایان : 31 اردیبهشت 1394
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
حوزه علمیه فامنین

حوزه علمیه فامنین

 • آدرس : PZHfamenin.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 15 اردیبهشت 1394
 • تاریخ پایان : 23 اردیبهشت 1394
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
مرکز کتیای شمال

مرکز کتیای شمال

 • آدرس : NCatia.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 07 اردیبهشت 1394
 • تاریخ پایان : 17 اردیبهشت 1394
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : غیرفعال
شرکت چرخاب صنعت تهویه

شرکت چرخاب صنعت تهویه

 • آدرس : Charkhab-ST.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 03 اردیبهشت 1394
 • تاریخ پایان : 10 اردیبهشت 1394
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
خبرگذاری هوشمند دکه

خبرگذاری هوشمند دکه

 • آدرس : Dakee.org
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 09 فروردین 1394
 • تاریخ پایان : 15 فروردین 1394
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال