آوا پرداخت

آوا پرداخت

 • آدرس : AwaPayment.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 05 خرداد 1397
 • تاریخ پایان : 10 خرداد 1397
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
سنا کارت

سنا کارت

 • آدرس : SanaCart.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 25 اردیبهشت 1397
 • تاریخ پایان : 05 خرداد 1397
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
علم الاعلی

علم الاعلی

 • آدرس : Elmolala.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 18 اردیبهشت 1397
 • تاریخ پایان : 27 خرداد 1397
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
دکتر بیزنس

دکتر بیزنس

 • آدرس : DrBizines.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 15 اردیبهشت 1397
 • تاریخ پایان : 01 خرداد 1397
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
فروشگاه پاسارگاد ۷

فروشگاه پاسارگاد ۷

 • آدرس : pasargad7.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 28 اسفند 1396
 • تاریخ پایان : 16 فروردین 1396
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
آوای صلح

آوای صلح

 • آدرس : AvayeSolh.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 01 بهمن 1396
 • تاریخ پایان : 25 بهمن 1396
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
نیلفود

نیلفود

 • آدرس : Nilfod.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 27 دی 1396
 • تاریخ پایان : 06 بهمن 1396
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
سیستم های تبلیغاتی

سیستم های تبلیغاتی

 • آدرس : SoftwareFC.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 08 دی 1396
 • تاریخ پایان : 22 دی 1396
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال