لیست پروژه‌های انجام شده و در حال ساخت

نیلفود

نیلفود

 • آدرس : Nilfod.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 27 دی 1396
 • تاریخ پایان : 06 بهمن 1396
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
سیستم های تبلیغاتی

سیستم های تبلیغاتی

 • آدرس : SoftwareFC.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 08 دی 1396
 • تاریخ پایان : 22 دی 1396
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
استاد نرم افزار

استاد نرم افزار

 • آدرس : Softeacher.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 08 دی 1396
 • تاریخ پایان : 20 دی 1396
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
دوستداران تایلند

دوستداران تایلند

 • آدرس : DostdaranThailand.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 25 آذر 1396
 • تاریخ پایان : 07 دی 1396
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
مرجع نیوک فارسی

مرجع نیوک فارسی

 • آدرس : PHPNuke.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 09 شهریور 1396
 • تاریخ پایان : 10 مهر 1396
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
فروشگاه شهر پوز

فروشگاه شهر پوز

 • آدرس : PosCity.net
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 15 آذر 1396
 • تاریخ پایان : 30 آذر 1396
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
فروشگاه اسباب بازی

فروشگاه اسباب بازی

 • آدرس : BaziToy.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 02 آبان 1396
 • تاریخ پایان : 15 آبان 1396
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
سرزمین دانلود VIP

سرزمین دانلود VIP

 • آدرس : sarzamindownload.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 02 آبان 1396
 • تاریخ پایان : 30 آذر 1396
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
سون پارکور

سون پارکور

 • آدرس : Se7enParkour.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 02 آبان 1396
 • تاریخ پایان : 05 آبان 1396
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال